Aanvraag financiële bijdrage evenementen

Evenementen en het Hengelose DNA

We vinden het belangrijk dat onze Hengelose evenementen die passen bij ons DNA behouden blijven en zich in de toekomst verder kunnen ontwikkelen. Ook geven we de ruimte aan nieuwe evenementen die kunnen bijdragen aan het versterken van het Hengelose profiel. Hiermee bouwen we voort op het DNA, de doelgroepen en positionering, die zijn vastgesteld in het college van B&W Hengelo. Het toetsingskader gebruiken we om het evenementenaanbod te structureren en te komen tot de gewenste programmering van evenementen die de bewijsvoering leveren voor de gekozen positionering en aansluiten op de gekozen doelgroepen. Hierbij leggen we de focus op de binnenstad maar hebben we ook oog voor de rest van de gemeente Hengelo.

Een uitgebreide omschrijving van de gekozen positionering en de doelgroepen vind je in het document “DNA, positionering en doelgroepen Hengelo”.  Zie hiervoor de downloads bovenaan deze pagina.

Procedure 2022

Hopelijk kunnen in 2022 onze bewoners en bezoekers weer volop van onze Hengelose evenementen genieten.  Met deze insteek hanteren we dezelfde aanvraagprocedure als 2021.   Voor 1 december a.s. moeten alle aanvragen voor het evenement in oorspronkelijke vorm zijn ingediend, zonder beperkende maatregelen. De adviescommissie geeft uiterlijk 1 februari 2022 een terugkoppeling.  

 

Vragen?

Neem dan contact op met Miriam Groothuis – Evenementen Coördinator Hengelo Promotie

Mochten er toch beperkende maatregelen van toepassing zijn, dan wordt gezamenlijk gekeken naar een alternatief en kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend die versneld zal worden behandeld.  De Evenementen Coördinator van Hengelo Promotie zal hiervoor tijdig contact opnemen met de organisatie.

Budgetten Hengelo Promotie en Stichting Centrummanagement samengevoegd: één aanvraagloket en één helder toetsingskader voor de hele stad
Vanaf 1 januari 2021 zijn de budgetten voor evenementen van Hengelo Promotie en Stichting Centrummanagement samengevoegd.  Er hoeven dus geen afzonderlijke aanvragen meer te worden gedaan,  één aanvraag volstaat.  Het budget vanuit de SCH wordt alleen aangewend voor de binnenstad, hier zal de adviescommissie op toezien.  De aanvragen worden behandeld door de adviescommissie waarin een ruime vertegenwoordiging van beide partijen aanwezig zijn.  Hengelo Promotie is de coördinator van de aanvragen en zal dus de correspondentie rondom de aanvragen verzorgen.  

Investeringsfonds

Voor eenmalige initiatieven of investeringen bij evenementen geldt dat er aanspraak gemaakt kan worden op een bijdrage uit het Investeringsfonds (totaal € 15.000 beschikbaar, max. € 5.000 per aanvraag).  Hiervoor gelden de volgende criteria:

• Het betreft een eenmalig initiatief of investering.
• De gevraagde bijdrage heeft een duurzaam karakter of;
• De investering leidt op de lange termijn tot verlaging van de totale kosten of;
• Het betreft een aanvulling op de programmering t.b.v. een lustrum of jubileum waardoor er meer bezoekers
aangetrokken kunnen worden of een groter mediabereik gerealiseerd wordt of;
• De eenmalige bijdrage dient als aanjaagpremie voor een nieuw op te starten evenement die de
potentie heeft om on-brand te worden

Er dient een aparte, gespecificeerde aanvraag en begroting te worden ingediend m.b.t. het initiatief of investering. Hieruit moet de meerwaarde en de noodzaak blijken. Een aanvraag hiervoor kan tot 1 januari 2022 ingediend worden bij miriam@hengelopromotie.nl. De aanvraag wordt door de Adviescommissie Evenementen Hengelo beoordeeld.